برای اطلاع از قیمت ها، ثبت و پیگیری سفارشات و آگاهی از موجودی میتوانید با دفتر مرکزی مستقر در تهران به شماره تلفکس 55827938 یا با شماره تلفن همراه آقای یارمحمدی 09122951358 تماس بگیرید.